Hike for Health

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan Hike for Health Nepal 2021.

Lees deze voorwaarden daarom goed door. Door je in te schrijven voor deelname aan Hike for Health Nepal 2021 ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden. In dit document zal er voortaan naar jou als ‘de deelnemer’ verwezen worden. Daarnaast gaan we ervan uit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen.

HIKE FOR HEALTH NEPAL WORDT GEORGANISEERD DOOR: 

Stichting Simavi
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
088-3131537
hikeforhealth@simavi.nl

KvK: 40594571
Bank: NL56INGB0000300100

In samenwerking met de reisorganisatie:
Impact Adventures
Oostenburgervoorstraat 34
1018 MR Amsterdam
info@impactadventures.nl

KvK: 71442413
ASN Bank: NL30ASNB0942074807

 

1. ALGEMEEN
1.1 Hike for Health Nepal is een fondsenwervend evenement. De deelnemer aan Hike for Health Nepal zal een intensieve wandeltocht door Nepal maken en projecten bezoeken van Simavi in Nepal. Deze projecten worden door de deelnemers gesponsord. De deelnemer dient hiervoor een sponsorbijdrage te werven ten behoeve van Stichting Simavi.

1.2. Deelname aan Hike for Health Nepal is voorbehouden aan personen van tenminste 18 jaar. Deelname van de  deelnemer is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

1.3. Hike for Health Nepal vindt plaats in Nepal van 6-15 oktober 2021. Gedurende de Hike for Health Nepal loopt de deelnemer 5 dagen door Nepal en bezoekt de deelnemer projecten van Simavi in Nepal. De totale afstand die de deelnemer wandelend zal afleggen is plus minus 50 kilometer. Voorafgaand aan Hike for Health Nepal zal de deelnemer ten behoeve van Stichting Simavi fondsen werven.

 

2. FONDSENWERVING
2.1. Alle fondsen die de deelnemer in het kader van Hike for Health Nepal werft komen ten goede aan Stichting Simavi en worden geïnvesteerd in een project ter bevordering van de gezondheid in Nepal. Mocht de deelnemer meer dan het minimale bedrag van €3.000 ophalen dan worden de overige opbrengsten ook geïnvesteerd in ditzelfde project.

2.2. Om deel te nemen aan Hike for Health Nepal dient de deelnemer tenminste €3.000 aan fondsen te werven.

2.3. De minimale sponsorbijdrage dient uiterlijk op 1 oktober 2021 bijgeschreven te zijn op de persoonlijke fondsenwervingspagina van de deelnemer. (Stichting Simavi heeft het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname, en dus van de reis naar Nepal, indien de minimale sponsorbijdrage van €3.000 niet op 1 oktober 2021 op de persoonlijke pagina van de deelnemer is bijgeschreven. In dat geval is Stichting Simavi gehouden om reiskosten te restitueren zoals in artikel 5 is bepaald.

2.4. Zodra de deelnemer van mening is dat het aannemelijk is dat de deelnemer de minimale sponsorbijdrage niet op tijd zal behalen, dient de deelnemer Stichting Simavi hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

2.5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving en dient rekening te houden met het feit dat er een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collecties. Fondsenwerving vindt plaats voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van Stichting Simavi. Simavi verstrekt de deelnemer eenmalig een promotiepakket met materialen die de fondsenwerving kunnen ondersteunen. Ook kunnen de deelnemers voor ondersteuning in het fondsenwerven terecht bij Simavi. De deelnemer blijft echter zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke werving van €3.000,- als bijdrage aan de in artikel 2.1 genoemde projecten.

2.6. Indien de deelnemer fondsen wenst aan te wenden voor het dekken van de eigen reiskosten geldt dat dit slechts is toegestaan voor zover dit niet ten koste gaat van de minimale sponsorbijdrage. Het is aan de deelnemer zelf om dit zo transparant mogelijk te communiceren richting de sponsors. Daarbij is het niet toegestaan om fondsen (die de eigen reiskosten dekken) te werven via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Dit kan alleen via de eigen kanalen van de deelnemer.

2.7.  De deelnemer mag de naam en het logo van Stichting Simavi gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Materialen waarin het werk en de rol van Stichting Simavi worden beschreven dienen voor gebruik te worden goedgekeurd door Stichting Simavi.

2.8. Stichting Simavi wijst erop dat ze geen ontvangstbewijs met BTW-vermelding kan uitschrijven aan derden die in ruil voor hun donatie een tegenprestatie hebben ontvangen. Dit is ook van toepassing op donaties die bestemd zijn om reiskosten te dekken. Wel kan Stichting Simavi een betalingsbewijs uitschrijven.

 

3. DE REIS 
3.1 Stichting Simavi draagt in samenwerking met de door haar geselecteerde derden zoals ‘Impact Adventures’ zorg voor de organisatie van de reis van en naar Nepal en het reisprogramma van Hike for Health Nepal.

3.2. Op het moment dat de deelnemer alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord is gegaan met de voorwaarden, beschouwt Stichting Simavi dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden de voorwaarden zoals benoemd in artikel 5 gehanteerd.

3.3. Voor een reis naar Nepal dient de deelnemer in het bezit te zijn van een paspoort dat na terugkomst nog 6 maanden geldig is. Het paspoort moet minimaal één lege visumpagina bevatten voor het stempel van de douane. Indien de deelnemer niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient de deelnemer altijd bij de ambassade van Nepal na te gaan of een visum vereist is. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Stichting Simavi en Impact Adventures kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.4. De deelnemer dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of vaccinaties voor de reis noodzakelijk zijn. Actuele informatie betreffende vaccinaties en andere gegevens over gezondheid en reizen zijn o.a. te vinden op de site van Meditel: www.meditelopreis.nl.

3.5. De reiskosten voor deelname aan Hike for Health Nepal bedragen € 1.300,- ex vluchten. Deze reiskosten zijn verschuldigd op het moment van inschrijving. Binnen 2 weken na inschrijving dient de deelnemer een aanbetaling van €250,- te voldoen. Het resterende bedrag kan vervolgens in een of twee termijnen worden betaald. De aanbetaling van €250 is niet restitueerbaar.

3.6. De totale kosten voor de reis dienen uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn ontvangen op de bankrekening van Impact Adventures: NL30ASNB0942074807. Indien de reiskosten niet tijdig of volledig zijn ontvangen heeft Stichting Simavi het recht om de deelnemer uit te sluiten van de reis.

3.7. De vlucht naar Nepal dient de deelnemer zelf te boeken. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om op tijd in Nepal aanwezig te zijn voor de start van het programma.

3.8. De persoonlijke gegevens van de deelnemer die worden opgegeven bij inschrijving dienen volledig te kloppen. Na aanmelding stuurt Impact Adventures een reisovereenkomst retour. Indien de gegevens onjuist zijn dient de deelnemer dit direct te melden aan Impact Adventures.

 

4. HIKE FOR HEALTH NEPAL
4.1. Aan Hike for Health Nepal zijn risico's verbonden. De wandeltocht is uitdagend en bedoeld voor personen die in een goede fysieke en psychische gesteldheid verkeren. De wandeltocht vindt plaats op onverharde paden die in slechte conditie kunnen verkeren. Overnachtingen vinden plaats in eenvoudige hotels en/of guesthouses. Nepal wordt door Buitenlandse zaken omschreven als een veilig land, maar er gelden wel veiligheidsrisico’s. De meest recente informatie is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken. Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Men kan in sommige landen ernstig in de problemen komen als de lokale wetten, regels en gebruiken niet worden nageleefd. Als bezoeker van Nepal is de deelnemer, net als de inwoners zelf, daaraan onderworpen en dient de deelnemer zich hieraan te houden. Stichting Simavi raadt de deelnemer aan zich hier zowel fysiek als mentaal op voor te bereiden. Deelname is dan ook op eigen risico.

4.2. Het is de deelnemer niet toegestaan om van de wandelroute af te wijken. Stichting Simavi kan besluiten de route aan te passen indien dit naar het oordeel van Stichting Simavi en haar samenwerkings- en reispartners, noodzakelijk is. De deelnemer dient de instructies van Stichting Simavi en haar partners te allen tijde op te volgen.

4.3. In geval van calamiteiten dient de deelnemer de instructies op te volgen van de vertegenwoordiger van Stichting Simavi. Wanneer de instructies niet worden opgevolgd kan Stichting Simavi niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

4.4. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate fysieke en psychische voorbereiding op Hike for Health Nepal. Stichting Simavi raadt de deelnemer aan zich hiervoor professioneel te laten begeleiden. De deelnemer dient Impact Adventures te informeren over zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer zelf of andere deelnemers.

4.5. Stichting Simavi behoudt zich het recht voor om deelname aan Hike for Health Nepal te weigeren indien de deelnemer naar het oordeel van Stichting Simavi daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke en/of psychische gesteldheid. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden in artikel 5.3.

 

5. VERZEKERING EN ANNULERING
5.1. De deelnemer is verplicht om zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering die adequate dekking bieden ten aanzien van de risico's verbonden aan de deelname.

5.2. Bij annulering van deelname aan Hike for Health Nepal is Impact Adventures slechts verplicht om de verschuldigde reiskosten te vergoeden voor zover Impact Adventures recht heeft op restitutie van de door haar ingehuurde derde partijen. Houd er rekening mee dat een annulering nimmer kosteloos is. Om deze reden raadt Impact Adventures de deelnemer aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.3. De reguliere annuleringsvoorwaarden voor Hike for Health Nepal zijn:

5.4. Bij het annuleren van de reis wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Bij het (deels) restitueren van de reiskosten aan de deelnemer wordt dan ook de aanbetaling niet meegenomen.

5.5. Voor Hike for Health Nepal geldt een minimum aantal deelnemers van 10 bij uiterlijk 100 dagen voor de vertrekdatum. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet behaald wordt, behoudt Stichting Simavi zich het recht om de reis te annuleren.

5.6. In geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen, heeft Stichting Simavi te allen tijde het recht de reis te annuleren. Wanneer Stichting Simavi zich in geval van overmacht genoodzaakt ziet om de reis te verplaatsen. Wanneer Stichting Simavi zich in geval van overmacht genoodzaakt ziet om de reis te ontvangt de deelnemer 100% van de reiskosten terug.

5.7. Bij annulering van deelname aan Hike for Health Nepal wordt het door de deelnemer opgehaalde sponsorgeld wat op zijn of haar persoonlijke pagina niet aan de deelnemer en/of diens sponsors gerestitueerd. Het bedrag wat ten tijde van annulering op de persoonlijke fondsenwervingspagina van de betreffende deelnemer staat, valt direct onder beheer van Simavi.

 

6. PROJECTBEZOEKEN
6.1. Voor deelname aan de projectbezoeken is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Deze Verklaring Omtrent Gedrag dient de deelnemer aan te vragen bij de gemeente waarin de deelnemer woonachtig is en deze dient specifiek voor Stichting Simavi aangevraagd te worden. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van deze aanvraag tenminste drie (3) weken bedraagt. Aan het aanvragen van deze Verklaring Omtrent gedrag zijn kosten verbonden. Dit zijn additionele kosten voor de deelnemer.

6.2. Voor deelname aan de projectbezoeken dient de deelnemer de Code of Conduct te ondertekenen en voor vertrek toe te sturen aan Stichting Simavi.

 

7. COMMUNICATIE EN BEELMATERIAAL
7.1. Stichting Simavi houdt de deelnemer via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen.

7.2. Stichting Simavi zal beeldmateriaal, zoals foto's en films, maken van Hike for Health Nepal en andere evenementen die Stichting Simavi ten behoeve van Hike for Health organiseert. De deelnemer gaat akkoord met het feit dat Stichting Simavi dit materiaal kosteloos en onvoorwaardelijk mag gebruiken voor promotionele doeleinden (onder andere als drukwerk, op internet, als film).

 

8. ONTEVREDEN OF KLACHTEN
8.1. Indien de deelnemer klachten heeft over de reis, dan dient de deelnemer dit direct te melden aan de vertegenwoordiging van Stichting Simavi / Imapct Adventures ter plaatse. Indien de klacht naar de mening van de deelnemer niet naar behoren wordt opgelost, dient de deelnemer direct telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Stichting Simavi / Impact Adventures in Nederland. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat de deelnemer de klacht kenbaar maakt, meestal direct een oplossing geboden kan worden. Indien de klacht ter plaatse niet naar bevrediging is opgelost, dient de deelnemer uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis de klacht schriftelijk (met een motivatie) in te dienen.

 

9. OVERIG
9.1. Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.

9.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.3. Op de overeenkomst voor deelname aan Hike for Health Nepal, inclusief deze algemene voorwaarden, en alle geschillen die daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.