Onze missie en visie: een gezond leven voor iedereen

Als organisatie met een lange geschiedenis moeten we ons voortdurend blijven afvragen hoe we een relevante bijdrage kunnen blijven leveren aan een wereld die in hoog tempo verandert. Simavi brengt voortdurend in kaart – met behulp van onze lokale partners in Azië en Afrika - op welke manier de wereld verandert en wat hiervan de invloed is op de ontwikkelingssector, en met name op ons werk. Op basis daarvan maken wij strategische keuzes over de rol die Simavi in de toekomst kan spelen om de gezondheid van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren.

Want wanneer de basis voor gezondheid ontbreekt – als meisjes vechten voor hun leven na het drinken van vervuild water of een jonge moeder overlijdt tijdens de bevalling – wordt eens te meer duidelijk: gezondheid is de basis van alles. Daarom zetten wij ons dag in- dag uit in voor een gezond leven voor iedereen. Laten we samen een verschil maken in de levens van miljoenen mensen.

Wij geloven in een gezond leven voor iedereen. Hierbij gaan wij uit van de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Simavi streeft naar een wereld met sociale en economische kansen voor alle vrouwen en meisjes. In de gemeenschappen waarin we werken worden de mogelijkheden om gezond te leven voor vrouwen vaak beperkt door sociale en culturele opvattingen, discriminatie, dwang en geweld. Door vrouwen zowel sociaal als economisch krachtiger te maken, zijn zij beter in staat hun recht op een gezond leven na te streven.

Omgekeerd stelt een goede gezondheid vrouwen in staat hun sociale- en economische positie te versterken. Dit versterkt de gemeenschap als geheel, en maakt uiteindelijk een gezond leven voor iedereen mogelijk.

Wij werken aan zes specifieke aspecten van gezondheid en welzijn. Elk van onze programma's draagt er aan bij dat vrouwen en meisjes:

  1. Zich lichamelijk en geestelijk gezond voelen;
  2. Zich voldoende zelfverzekerd en capabel voelen om autonoom te handelen;
  3. Zichzelf accepteren: hun lichaam begrijpen, niet beïnvloed worden door stigma’s vanuit de gemeenschap;
  4. Controle hebben over hun eigen leven en omgeving: meebeslissen over het gezin en de huishoudelijke uitgaven, toegang hebben tot voorzieningen en geen slachtoffer zijn van geweld;
  5. Kansen krijgen: op succesvol onderwijs en op lonend werk, waarbij ze niet beperkt worden door kindhuwelijken en/of ongewenste of vroegtijdige zwangerschappen;
  6. In staat zijn positieve relaties met anderen te hebben: een inclusief sociaal netwerk hebben en deelnemen aan de besluitvorming van de gemeenschap.

Gewenste resultaten en aanpak

Om onze missie te realiseren hebben wij vijf gewenste resultaten gedefinieerd voor onze programma's. Daarbij beschrijven we hoe we dit resultaat gaan bereiken: de aanpak.

Resultaat 1: Norm en praktijk zijn inclusief en gelijk voor beide geslachten

Om ruimte te creëren zodat vrouwen en meisjes hun sociale en economische positie kunnen verbeteren, moeten norm en gedrag soms veranderen.

Aanpak: In plaats van bestaande normen en gedrag rechtstreeks aan de kaak te stellen (waarmee vaak vooral veel onrust gecreëerd wordt), bieden wij met onze programma's informatie en vaardigheden aan vrouwen, meisjes, mannen en jongens. Er ontstaat ruimte voor dialoog en reflectie op bestaande normen.

Resultaat 2: Vrouwen hebben zeggenschap over en zijn in staat om (financiële) middelen te beheren

Als vrouwen toegang hebben tot (financiële) middelen vergroot dit de kans dat zij gebruik kunnen maken van voorzieningen en producten van hun keuze.

Aanpak: Door vrouwen en meisjes de kans te geven om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen kunnen ze een inkomen verwerven en meebeslissen over de uitgaven van het huishouden.

Resultaat 3: Vrouwen maken hun prioriteiten kenbaar en nemen deel aan besluitvorming

Vrouwen hebben andere behoeften dan mannen en het is belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden bij beslissingen over zowel drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) als over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Aanpak: Simavi investeert in de positie van vrouwen binnen de gemeenschap om te waarborgen dat ze een actieve rol kunnen spelen bij de besluitvorming. 

Resultaat 4: Vrouwen maken gebruik van duurzame SRGR- en WASH-voorzieningen

Simavi werkt met publieke en particuliere dienstverleners om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot deze voorzieningen.

Aanpak: Wij trainen dienstverleners en ondersteunen gemeenschappen zodat ze zelf initiatief nemen om vrouwvriendelijke voorzieningen te realiseren. Via onze partners komen we tot innovatieve oplossingen die het gebruik van SRGR- en WASH-voorzieningen vergroten.

 Resultaat 5: Vrouwvriendelijke beleidsmaatregelen opgesteld en ingevoerd

Om het effect van ons werk te borgen is het van belang dat beleid vrouwvriendelijker wordt.

Aanpak: Bij lokale en nationale regeringen pleiten wij met onze partners voor beleid dat de gelijke positie en de gezondheid van vrouwen ondersteunt. Daarna werken wij nauw samen met lokale en nationale belanghebbenden om de invoering van het nieuwe beleid te ondersteunen.

Onze partners

Wij geloven dat wij als Nederlandse organisatie niet altijd zélf ter plaatse nodig zijn. We werken nauw samen met partners die de plaatselijke situatie en de nationale context beter kennen en goed begrijpen.

Op maat gemaakte ondersteuning en technische assistentie verbetert de capaciteit en expertise van deze organisaties, en daarmee ook hun vermogen om te lobbyen en belangen te behartigen. Samen met gemeenschappen, andere organisaties, regeringen en de publieke en private sector werken wij zo aan een gezond leven voor iedereen.

Onze oplossing

Lees meer

Onze expertisegebieden

Lees meer