Grondbeginselen

Onze drie grondbeginselen geven ons focus en helderheid bij het ontwerpen van onze programma's.

Vrouwen centraal

Wij geloven dat vrouwen en meisjes zelf expert zijn op het gebied van hun eigen lijf en leven. In onze programma’s geven wij hen een platform om hun behoeften, belangen en prioriteiten naar voren te brengen. Op basis hiervan stelt Simavi normen ter discussie die leiden tot discriminatie, onrecht en geweld tegen vrouwen.

Mensenrechten centraal

Mensenrechten – zoals het recht op gezondheid - zijn onvervreemdbare rechten: rechten die een ieder krijgt bij zijn of haar geboorte simpelweg omdat hij of zij mens is. Ze gelden voor alle mensen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit etc., en kunnen nooit afgenomen worden. Daarom passen wij bij al onze werkzaamheden onze op rechten gebaseerde aanpak toe om de positie te versterken van vrouwen en meisjes.

Duurzame verandering

Simavi gelooft dat blijvende verandering nodig is. Daarom richten we ons zowel op het veranderen van gedrag als op het veranderen van systemen. Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes  zelf op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden. Maar er moet ook verandering komen in de normen en opvattingen in de gemeenschap, onder dienstverleners en bestuurders, zodat vrouwen en meisjes de vrijheid hebben zelf beslissingen te nemen. We werken samen met dienstverleners om hun diensten te verbeteren en lobbyen bij bestuurders om te zorgen dat vrouwvriendelijke beleidsmaatregelen worden opgesteld en ingevoerd.

 

Methode

In elk programma dat Simavi ontwerpt en implementeert is werken we met effectieve methodes die meerwaarde creëren en zorgen voor blijvende verandering.

Werken aan inclusiviteit: niemand valt erbuiten

In al onze programma's streven wij naar het bereiken van moeilijk bereikbare en sociaal uitgesloten groepen. Wij zetten ons in om hun toegang tot voorzieningen te verbeteren en betrekken ze in besluitvormingsprocessen om te waarborgen dat hun rechten en behoeften worden erkend.

Werken op basis van bewijs en gericht op resultaat

Simavi investeert in resultaatgerichte programma's om een zo groot mogelijke impact te bereiken op het leven van vrouwen en meisjes. Simavi definieert impact als de blijvende verandering in het leven van vrouwen en meisjes als resultaat van de bijdrage van Simavi, zowel wat betreft onze missie als hun eigen perspectieven.

Om beter te begrijpen hoe verandering tot stand komt en welke interventies het effectiefst zijn, meten we onze resultaten. Bovendien maken we zoveel mogelijk gebruik van beschikbaar bewijs uit de literatuur en bijvoorbeeld programma-evaluaties in het ontwerp van nieuwe  programma’s. We hebben nauwe werkrelaties opgebouwd met een aantal onderzoeksinstituten die ons hierop adviseren.

Werken aan sociale- en economische emancipatie

In de gemeenschappen waarin we werken worden de mogelijkheden om gezond te leven voor vrouwen vaak beperkt door sociale en culturele opvattingen, discriminatie, dwang en geweld. Door de positie van vrouwen zowel sociaal als economisch te verbeteren, kunnen zij beter aanspraak maken op hun recht op een gezond leven. Omgekeerd stelt een goede gezondheid vrouwen in staat hun sociale en economische positie te versterken.

Werken door middel van lobby en het beïnvloeden van beleid

Lobbyen en het beïnvloeden van beleid vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Simavi. Beleid beïnvloeden en internationale verplichtingen tot stand brengen zijn essentieel om structurele verandering te realiseren voor een gezond leven voor iedereen.

Onze meerwaarde voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Door middel van onze activiteiten dragen wij bij aan de realisatie van meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's). De SDG's zijn opgesteld door de Verenigde Naties als blauwdruk voor het bereiken van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Wij leveren een directe bijdrage aan vier van deze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
Het is de missie van Simavi om voor iedereen een gezond leven te waarborgen en welzijn te bevorderen. Met onze holistische aanpak, waarbij we erop letten dat we niemand overslaan, dragen wij rechtstreeks bij aan dit doel.

SDG 5 – Gendergelijkheid
Simavi gelooft er sterk in dat samenlevingen ervan zullen profiteren als vrouwen en meisjes gelijke toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen. Dit is dan ook waar we naar streven in onze programma’s.

SDG 6 – Schoon water en goede sanitaire voorzieningen.
De Verenigde Naties verklaren dat toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen essentieel is voor de gezondheid van mens en milieu, en voor een bloeiende economie. Wij delen deze visie en verwerken dit in onze activiteiten.

SDG 17 – Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
Omdat Simavi van mening is dat de SDG's alleen gerealiseerd kunnen worden via sterke en betekenisvolle partnerschappen, omvatten al onze programma's samenwerkingen met partnerorganisaties wereldwijd.

Meer bijdragen
Naast het bovenstaande rijtje is er een sterk verband tussen ons werk en de doelen die zijn geformuleerd in SDG 1 (geen armoede) en SDG 10 (ongelijkheid verminderen).

Onze missie en visie

Lees meer

Onze expertisegebieden

Lees meer