Veelgestelde vragen campagne 'Dit is de druppel'

We hebben de meest gestelde vragen rondom de campagne 'Dit is de druppel' voor je op een rij gezet.

Over de petitie

Waarom deze petitie?

In 2022 is Simavi gestart met de Water Wake-Up Call, onze boodschap: de wereldwijde watercrisis verdient aandacht, aanpak en budget vanuit de Nederlandse overheid.

In 2023 wordt deze campagne doorgezet als Dit is de druppel. We vinden dat iedereen wakker moet worden voor een pijnlijke realiteit: de watercrisis wordt erger als we niet ingrijpen, en is inmiddels al zo urgent geworden dat vrouwen in Afrika en Azië zelfs seks moeten hebben om hun gezin van water te kunnen voorzien.

Wat houdt de petitie in en aan wie is deze gericht?

De toegang tot water verslechtert door klimaatverandering. De meest gemarginaliseerde groepen, namelijk vrouwen en meisjes, betalen een veel te hoge prijs voor hun drinkwater: hun integriteit, veiligheid en tijd.

Simavi wil dat er meer aandacht komt voor de gruwelijke gevolgen van deze watercrisis en vraagt daarom aan het Nederlands publiek om de petitie te tekenen. Zodat de Nederlandse overheid z’n verantwoordelijkheid neemt en meer aandacht heeft voor de gevolgen voor de watercrisis, meer klimaatbudget inruimt voor directe wateroplossingen voor vrouwen en meisjes en belooft het mensenrecht op water (en sanitatie) te beschermen. 

Hoe helpt het tekenen van de petitie om dit probleem op te lossen?

Met de petitie willen we dat er meer aandacht komt voor de watercrisis en de gruwelijke gevolgen ervan. We willen dat er meer klimaatbudget wordt vrijgemaakt voor wateroplossingen voor vrouwen en meisjes. Want als vrouwen toegang hebben tot voldoende en schoon water, zijn ze minder afhankelijk van mannen die ze dwingen tot seks in ruil voor water. Het verbeteren van de toegang tot water en sanitaire voorzieningen is daarom een essentiële stap om sextortion (seks als ruilmiddel voor – in dit geval – water) te voorkomen en aan te pakken. En met deze petitie roepen we de Nederlandse overheid om daar actie op te ondernemen.

Wat gaan jullie met de handtekeningen doen?

Wij willen minimaal 15 duizend handtekeningen verzamelen, om aan onze volksvertegenwoordiging te laten weten dat veel Nederlanders het met ons eens zijn. De handtekeningen worden verzameld en overhandigd voor 30 maart 2023, wanneer een belangrijke vergadering plaatsvindt over het internationale klimaatbeleid. Wij zorgen ervoor dat we met deze handtekeningen ook aandacht eisen voor de belangrijke positie van vrouwen in dit thema, plus dat we investeren in lokale en directe oplossingen voor klimaatverandering. Met deze handtekeningen kan de politiek niet meer om de wereldwijde watercrisis heen: Dit is de druppel!

Wat is jullie eis aan de Nederlandse overheid

We overhandigen een position paper bij de Nederlandse overheid. In het kort wordt daarin het volgende gevraagd: er moet meer geïnvesteerd worden in het vergroten van toegang tot veilig drinkwater voor de allerarmsten (of meest gemarginaliseerden) en lokale klimaatadaptatie. Bij lokale klimaatadaptatie is het van groot belang dat ervoor wordt gewaakt dat de plannen en implementatie worden geleid door lokale vrouwen(groepen) en gevoed met lokale (inheemse) kennis.

• Maak de verwachte 900 miljoen publieke klimaatfinanciering additioneel aan de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, zodat dit niet langer ten koste gaat van andere prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking.

• Pas een ‘mensenrechten op water-check’ toe in alle Nederlandse handel, beleid en uitgaven met als minimale eis “do no harm”. Do no harm principle betekent dat je met je handel, beleid en uitgaven in ieder geval geen negatieve impact hebt op de lokale situatie. Met deze “check” wordt waterkwaliteit en -kwantiteit naar lokale behoeften en van ecosystemen beschermd en/of niet beschadigd

• Richt de besteding van dit geld maximaal op de behoeften en capaciteit van de meest kwetsbare gemeenschappen, in lijn met de Locally Led Adaptation Principles (LLAP). Dit houdt in dat investeringen vanuit Nederland ook worden gedaan in sectoren die minder snel veel winst opleveren; zoals de watersector in de meest kwetsbare gebieden op de wereld.

Waarom moet ik bij de petitie aangeven of ik man/vrouw/anders ben?

We willen alle ondertekenaars van de petitie bedanken en op de hoogte houden (van de actie). We vinden het fijn je dan aan te kunnen spreken op de manier die jij het prettigst vindt daarom vragen we mensen om dat in te vullen.

Klimaatverandering en het tekort aan water

Klimaatverandering; Wat is het?

De aarde warmt op, als gevolg van toenemende broeikasgassen in de lucht. Broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, houden warmte van de zon vast en zorgen voor een "natuurlijk broeikaseffect'. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden lager liggen, maar met te veel broeikasgassen in de lucht kan het juist te heet worden. Sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat in rap tempo toegenomen. Door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en veehouderij komen er meer broeikasgassen in de lucht. Dit versterkt het natuurlijk broeikaseffect en zorgt voor de opwarming van de aarde met enorme gevolgen voor mensen en de planeet.

Waarom is de klimaatcrisis een watercrisis?

De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met water: 90% van alle natuurrampen zijn watergerelateerd. Het recht op water en sanitatie staat wereldwijd onder druk door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Extreme droogte en hevige overstromingen zetten de toegang en kwaliteit van drinkwater voor miljoenen mensen onder druk. Inmiddels hebben meer dan 3 miljard mensen te maken met een tekort aan water en 1,5 miljard mensen hebben te kampen met ernstige waterschaarste of zelfs droogte.

Wat is de rol van klimaatverandering op de toegang van drinkwater?

De rol van klimaatverandering op de toegang van drinkwater is enorm. Klimaatverandering zorgt voor onvoorspelbaarder weer en extremere weersomstandigheden. Met droogte, overstroming en stijging van de zeespiegel als gevolg. Hierdoor vallen (natuurlijke) waterpunten droog, raakt het water vervuild of verzilt of gaan waterbronnen kapot en is er dus minder toegang tot drinkwater.

Sextortion en seks voor water

Wat is sextortion (voor water)?

Sextortion, of seksuele uitbuiting, is een vorm van afpersing of corruptie waarbij mensen – meestal op machtsposities, zoals overheidsmedewerkers, werkgevers of waterverstrekkers - hun autoriteit misbruiken om seksuele diensten in ruil te verkrijgen. Sextortion komt in verschillende vormen voor, waaronder ook de praktijk waarbij vrouwen in sommige delen van Afrika en Azië worden gedwongen seks te hebben om toegang te krijgen tot basisbehoeften zoals water en voedsel. Het is een vorm van gendergebaseerd geweld en onderdrukking en moet worden aangepakt.

Hoe kunnen we sextortion aanpakken?

Er zijn verschillende manieren om sextortion aan te pakken:

  • Educatie: sensibilisering en opvoeding over gelijke rechten, seksuele rechten en gendergerelateerd geweld kan helpen bij het voorkomen van sextortion.
  • Wetgeving: de overheid kan wetten aannemen die sextortion specifiek criminaliseren en slachtoffers beschermen.
  • Strafrechtelijke vervolging: politie en rechters moeten slachtoffers van sextortion beschermen en verdachten berechten.
  • Steun aan slachtoffers: slachtoffers van sextortion moeten toegang hebben tot medische, psychologische en juridische hulp.
  • Samenwerking: overheden, NGO's, en de privésector kunnen samenwerken om sextortion aan te pakken en slachtoffers te beschermen.
  • Het is belangrijk om te onthouden dat sextortion een complex en wereldwijd probleem is dat op veel niveaus moet worden aangepakt.

Helpt het om meer water beschikbaar te maken?

In de strijd tegen sextortion voor water is het beschikbaar maken van meer water een belangrijk onderdeel. Als vrouwen toegang hebben tot voldoende , gratis of betaalbaar en schoon water, zijn ze minder afhankelijk van mannen die ze dwingen tot seks in ruil voor water. Het verbeteren van de toegang tot water en sanitaire voorzieningen is daarom een essentiële stap om sextortion te voorkomen en aan te pakken. Bovendien is het een belangrijk middel om te voldoen aan de basisbehoeften van de bevolking en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Waar komt sextortion voor?

Sextortion komt voor in veel delen van de wereld, waaronder Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het is een groot probleem in landen met gebrekkige infrastructuur en moeilijke sociale omstandigheden , waar vrouwen soms afhankelijk zijn van mannen voor toegang tot basisbehoeften zoals water, voedsel en bescherming.

Er is echter niet één specifiek land of regio waar sextortion voorkomt, omdat het overal voorkomt. Het is een complex en wijdverbreid probleem dat vereist dat overheden, NGO's en de samenleving samenwerken om het aan te pakken.

Wat doen jullie aan dit probleem?

Simavi brengt dit probleem onder de aandacht door onderzoek te doen in Oeganda, Bangladesh en Nepal en degelijk bewijs te leveren van de onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen en meisjes in de context van water en sanitatie.

Preventie is een structureel onderdeel van alle programma's waaraan we werken. Hier wordt op toegezien door ervoor te zorgen dat voorzieningen en diensten veilig zijn voor vrouwen, door een ruimte te bieden waar vrouwen veilig kunnen praten over waar ze mee worstelen, door genderrollen op huishoudelijk en gemeenschapsniveau te bespreken en door ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes ‘nee’ kunnen zeggen tegen sextortion.

Verder werken we in al onze projecten aan het verbeteren van toegang tot water. Hetzij door lobbyen, plaatsen van voorzieningen of het klimaatbestendig maken van de watertoevoer. Want als vrouwen toegang hebben tot voldoende en schoon water, zijn ze minder afhankelijk van mannen die ze dwingen tot seks in ruil voor water

Wat kan ik doen?

Zijn er nog andere manieren waarop ik de campagne kan steunen, naast het geven van financiële steun?

Deel de petitie én onze boodschap. Het is belangrijk dat meer Nederlanders weten en begrijpen dat er wereldwijde watercrisis plaatsvindt. Dus praat erover met je familieleden en vrienden of deel onze boodschap op social media.

Of doe mee. Dit jaar komen we samen in actie voor water wereldwijd! Simavi organiseert een hele uitdagende tocht, een once in a lifetime experience, door een van de meest unieke en mooie gebieden ter wereld: De Wadden. Kijk op de website van Wadlopen voor Water voor meer informatie.

Hoe kan ik financiële steun geven?

Simavi lanceert in maart 2023 een gloednieuw fonds, gericht op lokale klimaatoplossingen. Door daar aan bij te dragen maak je het verschil in de dagelijkse levens van vrouwen en meisjes. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws over het fonds. Wil je gelijk doneren, dat kan ook op onze huidige donatiepagina

Wat gaat Simavi doen met het geld dat wordt ingezameld?

Met het geld dat wordt ingezameld, steun je de missie van Simavi. Wij zetten ons sinds 1925 in voor gezondheid en gelijkheid in verschillende landen in Afrika en Azië. We doen dat met speciale aandacht voor water en sanitatie, vrouwengelijkheid, klimaat en lokale oplossingen. Benieuwd geworden naar onze lopende projecten? Neem dan een kijkje op onze website.

Komt mijn donatie goed terecht?

Van elke euro die wij ontvangen, gaat tenminste 91% naar ons werk voor meisjes en vrouwen. De rest gaat naar marketing & fondsenwerving en naar algemene organisatiekosten. Onze financiën zijn openbaar en in te zien in ons jaarverslag.

Over Simavi en algemeen

Waarom focust Simavi zich specifiek op vrouwen en meisjes?

Vrouwen en meisjes worden onevenredig benadeelt door de problemen die de klimaatcrisis veroorzaakt. Zo zijn vrouwen en meisjes vaker verantwoordelijk voor het halen van water voor het huishouden. Als waterbronnen opdrogen, moeten zij langer lopen op zoek naar veilig water. Ook komen zij vaker in contact met water als gevolg van de traditionele rolpatronen in het huishouden en hun eigen specifieke behoeften in verband met hun menstruatie.

In welke landen is Simavi werkzaam?

Als Simavi werken wij samen met partners aan de aanpassing aan klimaatverandering als onderdeel van onze programma's. Dit doen wij voornamelijk in landen en regio's in Afrika en Azië die over weinig middelen beschikken en waar de verwezenlijking van de mensenrechten van vrouwen en meisjes op het gebied van water en sanitaire voorzieningen het meest in gevaar is. De landen waar we ons momenteel op focussen zijn: Bangladesh, Nepal, India, Indonesië, Ghana, Kenia, Malawi, Tanzania, Ethiopië en Oeganda

Overige vragen

Stond jouw vraag er niet bij of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@simavi.nl

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer