Gedragscode.

 I Powerful women, Healthy societies

Ongelijke machtsstructuren leiden tot het in besluitvorming buitensluiten van vrouwen en meisjes. Dit beïnvloed de rechten en gezondheid van vrouwen en meisjes op een negatieve wijze.

Daarom spannen wij ons in voor een wereld, waarin alle vrouwen en meisjes hun mensenrechten op water en sanitatie kunnen genieten, leidend tot een gezondere en rechtvaardige maatschappij.

Samen strijden wij voor gelijkheid en het slechten van barrières die vrouwen en meisjes hinderen in het opeisen van deze rechten.

Vrouwen en meisjes in achtergestelde situaties worden disproportioneel getroffen door een ontoereikende toegang tot water en sanitatie als gevolg van culturele en maatschappelijke factoren en hun sekse gerelateerde behoeften rond menstruatie en zwangerschap.

Voor ons werk zijn 3 principes richtinggevend: sociale rechtvaardigheid, feministisch leiderschap en klimaat rechtvaardigheid. Deze principes zijn zowel middel als doel. Zij vertegenwoordigen de waarden en de benadering in ons werk. Tegelijkertijd beogen wij deze principes dieper in de maatschappij en besluitvormingsprocessen te verankeren.

We onderscheiden twee, onderling versterkende, interventie strategieën, passend bij onze rol, positie en expertise in de internationale ontwikkelingssector: 

 1. Beïnvloeden van gezagsdragers, beleidsmakers, donoren, maatschappelijke en private actoren, ten einde de mensenrechten van vrouwen en meisjes op water en sanitatie te bevorderen en te waarborgen.
 2. Samenwerken met maatschappelijke organisaties om hun leiderschap te versterken om deze rechten voor vrouwen en meisjes te realiseren.

Het is voor Simavi essentieel dat bij het uitvoeren van haar taken Simavi, en eenieder die namens of voor Simavi actief is, zich houdt aan de kernwaarden die de basis vormen van de organisatie. Deze staan hieronder beschreven.

Verder wil Simavi een positieve, lerende en stimulerende omgeving bieden voor werknemers, vrijwilligers en partners waarin gelijkheid en wederzijds respect vanzelfsprekend is en waarin iedereen zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft over de eigen functie. Binnen de organisatie is het daarom van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes waar iedereen zich aan moet houden en mede daardoor deze principes in de organisatie te verankeren.

Om ervoor te zorgen dat deze principes steeds onder de aandacht blijven, toegepast en geïnternaliseerd worden, communiceert en bespreekt Simavi deze principes regelmatig en past deze zo nodig ook aan.

Deze gedragscode richt zich op Simavi als organisatie en op alle betrokken personen die binnen, voor of namens Simavi werkzaam zijn. Zij is mede gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN, vereniging van fondsenwervende instellingen in Nederland). Simavi onderschrijft deze gedragscode.

II - De belanghebbenden

Simavi heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van Simavi, als fondsenwervende instelling gericht op ontwikkelingssamenwerking, erkent Simavi verantwoordelijkheden jegens:

DONATEURS

Hieronder worden alle personen, groepen, stichtingen en instanties verstaan, die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
Motivering: het vertrouwen op een goede besteding en de vrijwillige bijdrage van de donateurs vormen de basis van fondsenwerving voor het nagestreefde doel.

BEGUNSTIGDE DOEL

Waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door Simavi bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen. Dit zijn primair door Simavi ondersteunde programma’s/projecten, uitgevoerd door partner organisaties in ontwikkelingslanden. Dit omvat ook de voorlichtings- en mobilisatie activiteiten in Nederland (en andere westerse landen).
Motivering: dit is de kern van de doelstelling en activiteiten van Simavi.

MEDEWERKERS

De medewerkers zijn alle personen die een dienstverband hebben bij Simavi.
Motivering: de medewerkers zijn het dagelijkse gezicht van Simavi naar buiten toe.

VRIJWILLIGERS

Waarbij onder vrijwilligers wordt verstaan de persoon die zich om niet en op vrijwillige basis ter beschikking stelt voor activiteiten van Simavi. Dit omvat bestuursleden, ambassadeurs, voorlichters, campagnemedewerkers en andere vrijwilligers.
Motivering: ook vrijwilligers vormen het gezicht van Simavi naar buiten toe. Hun inzet is bovendien essentieel voor en verbonden met Simavi dat voortdurende aandacht en waardering voor een optimale inzet van vrijwilligers noodzakelijk is.

PARTNERORGANISATIES

Waarbij onder partnerorganisatie wordt verstaan de organisatie die lokaal werkzaam is en door Simavi ondersteund wordt om programma’s/projecten vorm te geven en uit te voeren.
Motivering: partnerorganisaties zijn de co-creëerders en uitvoerders van de programma’s en de link met de uiteindelijke doelgroepen. Zij vormen daarmee de kritieke factor in een effectieve en efficiënte uitvoering van activiteiten.

DOELGROEPEN

Waarbij onder doelgroepen wordt verstaan de vrouwen en meisjes wiens leven door de – door Simavi ondersteunde –projecten en lokale partner organisaties worden beïnvloed.
Motivering: het is de doelstelling van Simavi om het recht op water en sanitatie van deze mensen structureel te waarborgen.

COLLEGA-INSTELLINGEN

Waarbij onder collega-instelling wordt verstaan die instellingen welke zich voor hun fondsenwerving op het Nederlandse (of Europese) publiek richten en die instellingen die zich vanuit hun doelstelling op ontwikkelingssamenwerking richten.
Motivering: elke instelling is onderdeel van een groter geheel waarbinnen het gedrag van de ene van invloed is op het functioneren van andere instellingen.

SAMENLEVING

Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen Simavi functioneert, in Nederland, de westerse wereld en de landen waar Simavi werkzaam is.
Motivering: instellingen hebben maatschappelijke betekenis en vervullen publieke functies.

III - Kernwaarden

Simavi stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde kernwaarden.

Onze kernwaarden zijn: Duurzaam, Bekrachtigend, Verbindend, Inspirerend en Eerlijk.

 • Duurzaam: We staan ervoor om de consequenties van de klimaatverandering eerlijk te verdelen. Onze activiteiten zijn doelgericht, efficiënt en effectief, teneinde duurzame impact te realiseren, rekening houdend met mens en aarde.
 • Bekrachtigend: We geloven in de kracht en passie van mensen om hun talenten te ontwikkelen en veranderingen te ondersteunen. Wij tonen voorbeeldgedrag en denken buiten vaste kaders en systemen.
 • Verbindend: We zetten ons met hart en ziel in om ons doel te bereiken. We zijn open, authentiek en empathisch. Door samenwerking en kennisdeling leren en verbeteren wij ons voortdurend. Samen kunnen we meer bereiken.
 • Inspirerend: We willen een bron van inspiratie zijn voor alle betrokkenen in ons werkveld. We moedigen creativiteit en innovatie aan en staan open voor nieuwe ideeën en visies. Tegelijkertijd worden wij geïnspireerd door betrokken individuen, gelijkgestemde organisaties, bewegingen en netwerken.
 • Eerlijk: We strijden voor gelijkwaardigheid en streven naar een wereld waarin alle mensen eerlijk behandeld worden, gelijke kansen en zeggenschap hebben en middelen eerlijk verdeeld worden. We moedigen diversiteit aan en waarderen verschillen tussen mensen, culturen en organisaties.

IV - Uitwerking van kernwaarden

De bovengenoemde kernwaarden bepalen het doen en laten van de bij Simavi betrokken personen. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van Simavi met de donateurs, partnerorganisaties en doelgroepen, voor de omgang tussen en met medewerkers en vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor de verhouding tot de samenlevingen waarin Simavi werkt.

Naleving van de gedragscode betekent, dat alle betrokken personen erop kunnen vertrouwen dat zij met respect worden behandeld en dat tegelijk van hen verwacht wordt dat zij anderen met respect behandelen. Daarbij worden zij niet geconfronteerd met ongewenst gedrag en wordt tegelijk van hen verwacht dat ook zij afzien van ongewenst gedrag zoals:

 • Seksuele intimidatie: onwelkom en/of ongewenste toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via internet); seksueel geweld; alle andere seksuele of intieme gedragingen zonder instemming. Zie ook: http://www.un.org/womenwatch/o...
 • Intimidatie, agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen, vernederingen of aanvallen van anderen.
 • Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren (ras, godsdienst, enz.).
 • Omkoping en corruptie: het verlenen of verkrijgen van ongeoorloofde gunsten in ruil voor wederdiensten, geld of anderszins
 • Fraude en diefstal: belastingontduiking, het in welke vorm dan ook misbruiken van gegevens, middelen en/of diensten
 • Machtsmisbruik: belangenverstrengeling, alle vormen van nepotisme, voorkeurs-behandeling, oneigenlijk gebruik of lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid.

De donateurs mogen erop vertrouwen dat:

 1. volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt;
 2. bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond;
 3. gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
 4. zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan de doelstellingen wordt besteed;
 5. volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstellingen te realiseren.

De lokale partners, organisaties en doelgroepen kunnen erop vertrouwen dat:

 1. er met respect voor individuen en de lokale cultuur en samenleving zal worden gehandeld;
 2. gestreefd wordt naar maximale kwaliteit, duurzaamheid en impact bij de activiteiten om de doelstellingen te realiseren;
 3. geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, religie, nationaliteit, gender of seksuele voorkeur bij de selectie van begunstigden;
 4. dat geen partijpolitieke of religieuze doelen met de interventies worden nagestreefd, maar slechts de bovengenoemde doelstelling van Simavi;
 5. interventies en prioriteitstelling van de interventies gebaseerd zijn op reële behoeften en rechten van de doelgroepen, en dat zij hierin betrokken worden;
 6. dat interventies zoveel mogelijk de aanwezige lokale capaciteiten en middelen benutten en versterken;
 7. de bescherming van kinderen prioriteit krijgt bij alle activiteiten (Zie ook de Simavi Child Safeguarding policy)

De medewerkers en vrijwilligers kunnen erop vertrouwen, dat:

 1. algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden;
 2. goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet;
 3. zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet.

De collega-instellingen en (alliantie en zaken) partners kunnen erop vertrouwen dat:

 1. onderling respect wordt betoond;
 2. bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat;
 3. gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding;
 4. publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan.

Elke samenleving waarin Simavi werkzaam is kan erop vertrouwen dat:

 1. Simavi zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van de democratische rechtsstaat;
 2. te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren van Simavi.

V - Slotbepalingen

 • Simavi streeft naar integriteit en is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en politieke acceptatie en het imago van de ontwikkelingssector en de charitatieve fondsenwervende branche als geheel.
 • Simavi streeft naar samenwerking, zowel binnen de sector/branche als met andere betrokken partijen.
 • Simavi werkt loyaal mee aan het uitvoeren van door de GDN vastgestelde en ondersteunde zelfreguleringsactiviteiten.
 • Simavi heeft een klachtenregeling ingesteld. Deze is op onze website gepubliceerd.
 • Simavi committeert zich om te handelen zodra deze principes (dreigen te) worden geschonden. Dit met als doel om slachtoffers te beschermen, rechtvaardigheid te herstellen en herhaling van schending te voorkomen.

Simavi dringt er daarom sterk op aan om, indien er sprake of verdenking is van ongewenst gedrag of andere praktijken die in conflict zijn met deze gedragscode, dit te melden middels de Simavi Klachtenregeling of de Klokkenluidersregeling.

Gerelateerde documenten (beschikbaar op verzoek)

 • Simavi Klachtenregeling
 • Anti-Fraud and Anti-Bribery and corruption policy
 • Simavi Child Safeguarding Policy
 • Whistle-Blower Policy (Klokkenluidersregeling)

Contact
Stichting Simavi
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
Telefoon: 088-31 31 500
Email: info@simavi.nl / complaints@simavi.nl
Website: www.simavi.nl

Herzien en goedgekeurd: november 2021
Mw. Ariette Brouwer, Managing Director

  CBF Keurmerk voor goede doelen

  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80procent van het particuliere geefg eld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatievan een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoortbekijken.

  Esther Oeganda

  Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

  Doneer