Gedragscode.

De gedragscode van Simavi richt zich op Simavi als organisatie en op alle betrokken personen die bij, voor of namens Simavi werkzaam zijn. Zij is gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN). Simavi onderschrijft hiermee dus ook deze gedragscode. Daarnaast zijn relevante elementen van de internationale gedragscode voor humanitaire (nood)hulp verlening van de Internationale Federatie van Rode-Kruis Verenigingen (IFRC) opgenomen.

Simavi

Simavi is een maatschappelijke organisatie die streeft naar een wereld zonder armoede, waarin mensen gezamenlijk zorg dragen voor een optimale gezondheid. Voor iedereen, ongeacht afkomst, rijkdom, sekse of religie. Simavi komt daarin op voor de rechten van het individu en rechten van de gemeenschap. Maar ook voor ieders individuele verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en die van de samenleving.

Om deze visie te verwezenlijken neemt, stimuleert en ondersteunt Simavi initiatieven die verbetering van de gezondheid van de allerarmsten in Afrika en Azië tot doel hebben. Inzet en motivatie van de lokale bevolking zijn daarbij essentieel. Overwegingen van ras, religie of politieke overtuiging spelen geen rol in ons werk.

Basisprincipes

Simavi geeft gerichte voorlichting en werft fondsen om initiatieven te financieren. Zo betrekken we de Nederlandse bevolking bij en mobiliseren we haar voor de problematiek in ontwikkelingslanden. Simavi komt in haar werk op voor het recht op gezondheid van ieder individu, inclusief het recht op veilig drinkwater en sanitatie. Om de gezondheid in ontwikkelingslanden te verbeteren, worden middelen ingezet die onder het Nederlandse publiek geworven zijn. Het is voor Simavi essentieel dat zij zich bij het uitvoeren van haar taken houdt aan de principes die de basis vormen van de organisatie. Dit geldt ook voor iedereen die namens of voor Simavi actief is. Deze basisprincipes staan in de gedragscode beschreven.

Verder wil Simavi een positieve, lerende en stimulerende omgeving bieden voor werknemers, vrijwilligers en partners. Waarin gelijkheid en wederzijds respect vanzelfsprekend zijn en waarin iedereen zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft over de eigen functie. Binnen de organisatie is het daarom van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes. Iedereen moet zich hieraan houden en draagt er zo aan bij deze principes in de organisatie te verankeren.

CBF Keurmerk voor goede doelen

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelenwordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strengekwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een ErkendGoed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijkbijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zichonafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatievan een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowelkwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoortbekijken.

Dapheen oeganda wash sdg
Dapheen Oeganda

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer