Veelgestelde vragen campagne 'Stop seks voor water'

We hebben de meest gestelde vragen rondom de campagne 'Stop seks voor water' voor je op een rij gezet.

Over de petitie

Waarom deze petitie?

Klimaatverandering verslechtert de toegang tot water: droogte, maar ook overstromingen zorgen ervoor dat waterbronnen worden aangetast. In de steden staan vrouwen en meisjes daardoor urenlang in de rij voor een jerrycan water en in afgelegen gebieden lopen ze kilometers op zoek naar water voor hun gezin.

De ellenlange tochten en lange wachttijden zorgen ervoor dat ze niet naar school kunnen of een inkomen verdienen, maar het leidt ook tot seksuele afpersing.

Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen worden lastiggevallen in de rij voor water, seksueel worden geïntimideerd en dat sommige vrouwen en meisjes zelfs gedwongen worden om seks te hebben met de mannen die de waterpunten beheren in ruil voor water.

In 2023 verzamelde Simavi meer dan 27.000 handtekeningen en werd een motie aangenomen door de Tweede Kamer om hier in het Nederlandse overheidsbeleid aandacht aan te besteden. Maar we willen wereldwijd actie! Daarom gaan we in 2024 internationaal met onze petitie.Met deze petitie willen we aan de Special Rapporteur van de Verenigde Naties laten weten dat seks voor water moet stoppen.

Wat houdt de petitie in en aan wie is deze gericht?

Wij vinden dat iedereen, overal ter wereld veilig toegang moet hebben tot drinkwater. Stijgende waterschaarste als gevolg van klimaatverandering treft vrouwen het hardst. Wij eisen dat overheden meer prioriteit geven aan het garanderen van een veilige toegang tot water voor vrouwen en meisjes, en alles doen om de praktijk van seks voor water uit te bannen.

Water is een mensenrecht en mag nooit worden ingezet als middel van afpersing, corruptie of sextortion. Vrouwen en meisjes moeten beschermd worden tegen de extreme gevolgen van de watercrisis. Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en worden aangespoord om sextortion uit te bannen. 

We willen 80.000 handtekeningen ophalen en daarmee een dringend beroep doen op de Speciale Rapporteur van de VN op water en sanitatie, Pedro Arrojo-Agudo. Hij is in de positie om overheden aan te spreken op deze verschrikkelijke mensenrechtenschending.

Hoe helpt het tekenen van de petitie om dit probleem op te lossen?

In 2023 zetten al meer dan 27.000 Nederlanders hun handtekening onder onze petitie. Deze hebben we vorig jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat zorgde ervoor dat de gruwelijke gevolgen van de watercrisis voor vrouwen aan de orde werden gesteld door Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf in het Klimaatdebat.

De ChristenUnie diende een motie in om de regering op te roepen om ‘met het oog op klimaatverandering te waarborgen dat de Nederlandse inzet in de watersector met name vrouwen en meisjes in de meest kwetsbare gebieden blijft dienen en het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen niet in het geding komt’. Deze motie werd met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Nederlandse regering hiermee in haar beleid aan de slag moet.

Maar we willen wereldwijd actie! Daarom gaan we in 2024 internationaal met onze petitie. 

Wat gaan jullie met de handtekeningen doen?

In november gaan we de petitie aanbieden bij de Special Rapporteur op water en sanitatie van de Verenigde Naties. De rol van deze Special Rapporteur is om wereldwijd te monitoren hoe het universele mensenrecht op toegang tot water en sanitatie wordt uitgevoerd.

De Special Rapporteur ontvangt klachten en komt op basis daarvan in actie. Er worden landenmissies uitgevoerd, waarbij landen persoonlijk bezocht worden door de Special Rapporteur. Die doet ter plekke onderzoek en voert gesprekken met verschillende mensen en maatschappelijke organisaties.

Aan het eind van zo’n landenmissie maakt de Special Rapporteur zijn conclusies bekend op een persconferentie en wordt er een rapport gemaakt voor de Verenigde Naties met aanbevelingen voor overheden. Deze aanbevelingen bieden maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld onze partnerorganisaties in de landen waar wij werken, de kans om de druk op te voeren zodat overheden de waarschuwingen ter harte nemen.

Waarom moet ik bij de petitie aangeven of ik man/vrouw/anders ben?

We willen alle ondertekenaars van de petitie bedanken en op de hoogte houden (van de actie). We vinden het fijn je dan aan te kunnen spreken op de manier die jij het prettigst vindt daarom vragen we mensen om dat in te vullen.

Klimaatverandering en het tekort aan water

Klimaatverandering; Wat is het?

De aarde warmt op, als gevolg van toenemende broeikasgassen in de lucht. Broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, houden warmte van de zon vast en zorgen voor een "natuurlijk broeikaseffect'. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden lager liggen, maar met te veel broeikasgassen in de lucht kan het juist te heet worden. Sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat in rap tempo toegenomen. Door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en veehouderij komen er meer broeikasgassen in de lucht. Dit versterkt het natuurlijk broeikaseffect en zorgt voor de opwarming van de aarde met enorme gevolgen voor mensen en de planeet.

Waarom is de klimaatcrisis een watercrisis?

De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met water: 90% van alle natuurrampen zijn watergerelateerd. Het recht op water en sanitatie staat wereldwijd onder druk door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Extreme droogte en hevige overstromingen zetten de toegang en kwaliteit van drinkwater voor miljoenen mensen onder druk. 

 • Meer dan 2 miljard mensen leven in landen met watertekorten, een situatie die in sommige regio's naar verwachting zal verergeren als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei. (WHO)

Wat is de rol van klimaatverandering op de toegang van drinkwater?

De rol van klimaatverandering op de toegang van drinkwater is enorm. Klimaatverandering zorgt voor onvoorspelbaarder weer en extremere weersomstandigheden. Met droogte, overstroming en stijging van de zeespiegel als gevolg. Hierdoor vallen (natuurlijke) waterpunten droog, raakt het water vervuild of verzilt of gaan waterbronnen kapot en is er dus minder toegang tot drinkwater.

Sextortion en seks voor water

Wat is sextortion (voor water)?

Sextortion, of seksuele uitbuiting, is een vorm van afpersing of corruptie waarbij mensen – meestal op machtsposities, zoals overheidsmedewerkers, werkgevers of waterverstrekkers - hun autoriteit misbruiken om seksuele diensten in ruil te verkrijgen. Sextortion komt in verschillende vormen voor, waaronder ook de praktijk waarbij vrouwen in sommige delen van Afrika en Azië worden gedwongen seks te hebben om toegang te krijgen tot basisbehoeften zoals water en voedsel. Het is een vorm van gendergebaseerd geweld en onderdrukking en moet worden aangepakt.

 • Klimaatverandering en milieudegradatie verergeren de risico's van geweld tegen vrouwen en meisjes door ontheemding, schaarste van hulpbronnen en voedselonzekerheid. (Bron: UN Women)
 • Een substantieel deel van alle vrouwen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika krijgt te maken met sextortion of kent hier gevallen van. (Bron: WIN)

Hoe kunnen we sextortion aanpakken?

Er zijn verschillende manieren om sextortion aan te pakken:

 • Educatie: sensibilisering en opvoeding over gelijke rechten, seksuele rechten en gendergerelateerd geweld kan helpen bij het voorkomen van sextortion.
 • Wetgeving: de overheid kan wetten aannemen die sextortion specifiek criminaliseren en slachtoffers beschermen.
 • Strafrechtelijke vervolging: politie en rechters moeten slachtoffers van sextortion beschermen en verdachten berechten.
 • Steun aan slachtoffers: slachtoffers van sextortion moeten toegang hebben tot medische, psychologische en juridische hulp.
 • Samenwerking: overheden, NGO's, en de privésector kunnen samenwerken om sextortion aan te pakken en slachtoffers te beschermen.
 • Het is belangrijk om te onthouden dat sextortion een complex en wereldwijd probleem is dat op veel niveaus moet worden aangepakt.

Helpt het om meer water beschikbaar te maken?

In de strijd tegen sextortion voor water is het beschikbaar maken van meer water een belangrijk onderdeel. Als vrouwen toegang hebben tot voldoende , gratis of betaalbaar en schoon water, zijn ze minder afhankelijk van mannen die ze dwingen tot seks in ruil voor water. Het verbeteren van de toegang tot water en sanitaire voorzieningen is daarom een essentiële stap om sextortion te voorkomen en aan te pakken. Bovendien is het een belangrijk middel om te voldoen aan de basisbehoeften van mensen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

 • 27% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot een veilige drinkwatervoorziening - dat wil zeggen een voorziening ter plaatse, beschikbaar wanneer nodig en vrij van verontreiniging. (Bron: WHO)
 • Wereldwijd leven 1,8 miljard mensen in huishoudens zonder watervoorziening in of vlakbij hun huis. (Bron: Unicef)
 • Vrouwen en meisjes zijn verantwoordelijk voor het halen van water in 7 van de 10 huishoudens zonder eigen watervoorziening. (Bron: Unicef)

Waar komt sextortion voor?

Sextortion komt voor in veel delen van de wereld, waaronder Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het is een groot probleem in landen met gebrekkige infrastructuur en moeilijke sociale omstandigheden, waar vrouwen soms afhankelijk zijn van mannen voor toegang tot basisbehoeften zoals water, voedsel en bescherming. Het is een complex en wijdverbreid probleem dat vereist dat overheden, NGO's en de samenleving samenwerken om het aan te pakken.

 • Een substantieel deel van alle vrouwen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika krijgt te maken met sextortion of kent hier gevallen van. (Bron: WIN)

Wat doen jullie aan dit probleem?

Simavi brengt dit probleem onder de aandacht op basis van eigen onderzoek in Oeganda, Bangladesh en Nepal en door degelijk bewijs te leveren van de onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen en meisjes in de context van water en sanitatie.

Preventie is een structureel onderdeel van alle projecten waaraan we werken. Door ervoor te zorgen dat voorzieningen veilig zijn voor vrouwen en meisjes, door te zorgen dat vrouwen veilig kunnen praten over waar ze mee worstelen, door genderrollen op huishoudelijk en gemeenschapsniveau te bespreken en door ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes ‘nee’ kunnen zeggen tegen sextortion.

Verder werken we in al onze projecten aan het verbeteren van toegang tot water. Want als vrouwen toegang hebben tot voldoende en schoon water, is er minder kans op machtsmisbruik.

Wat kan ik doen?

Hoe kan ik financiële steun geven?

Simavi heeft een fonds gelanceerd, gericht op lokale klimaatoplossingen: Water Justice Fund. Door daar aan bij te dragen maak je het verschil in de dagelijkse levens van vrouwen en meisjes. Lees hier meer over Water Justice Fund. Wil je gelijk doneren, dat kan onze donatiepagina

Zijn er nog andere manieren waarop ik de campagne kan steunen, naast het geven van financiële steun?

Deel de petitie én onze boodschap. Het is belangrijk dat meer Nederlanders weten en begrijpen dat er wereldwijde watercrisis plaatsvindt. Dus praat erover met je familieleden en vrienden of deel onze boodschap op social media.

Of doe mee. Ook dit jaar organiseren we Wadlopen voor Water, een uitdagende tweedaagse tocht door een van de meest unieke en mooie gebieden ter wereld: de Wadden. Kijk op de website van Wadlopen voor Water voor meer informatie.

Wat gaat Simavi doen met het geld dat wordt ingezameld?

Met het geld dat wordt ingezameld, steun je de missie van Simavi. Wij zetten ons al sinds 1925 in voor water en sanitatie en een gelijke positie voor vrouwen en meisjes in verschillende landen in Afrika en Azië.

We werken met partners in 10 landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling.

Benieuwd geworden naar onze lopende projecten? Neem dan een kijkje op onze website.

Komt mijn donatie goed terecht?

We streven ernaar om minstens 90 procent van ons inkomen uit te geven aan onze doelen. Afgelopen jaar ging 85 procent rechtstreeks naar ons werk voor meisjes en vrouwen. De rest gaat naar marketing & fondsenwerving en naar algemene organisatiekosten. Onze financiën zijn openbaar en in te zien in ons jaarverslag.

Over Simavi en algemeen

Waarom focust Simavi zich specifiek op vrouwen en meisjes?

Wereldwijd worden vrouwen en meisjes het hardst geraakt door klimaatverandering en het gebrek aan veilig drinkwater en toiletten. Bijvoorbeeld omdat vrouwen en meisjes vaak verantwoordelijk zijn voor het halen van water voor het huishouden. Als waterbronnen opdrogen, moeten zij nog langer lopen op zoek naar veilig water en lopen ze meer risico op geweld en seksuele afpersing. Ook hebben vrouwen en meisjes extra behoefte aan schoon water in verband met hun menstruatie.

In welke landen is Simavi werkzaam?

Als Simavi werken wij samen met partners aan de aanpassing aan klimaatverandering als onderdeel van onze programma's. Dit doen wij voornamelijk in landen en regio's in Afrika en Azië die over weinig middelen beschikken en waar de verwezenlijking van de mensenrechten van vrouwen en meisjes op het gebied van water en sanitaire voorzieningen het meest in gevaar is. Simavi is momenteel het meest actief in Bangladesh, Nepal, Kenia en Oeganda.

Overige vragen

Stond jouw vraag er niet bij of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@simavi.nl

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer